Home
ลำดับ วันที่ ข่าว/กิจกรรม
1 10-10-2566 ประชุม it รพ.สต.บ้านตาด/ผ่านศึก
2 11-10-2566 ประชุมจนท.สสอ.เมือง 1/2567
3 07-10-2566 เยี่ยมประเมิน เสริมพลัง รพ.สต กลิ้งคำ หนองตะไก้ หนองนาคำ
4 09-10-2566 ประชุมงาน it โซน1 (รพ.สต.นากว้าง)
5 28-09-2566 ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน น้ำเกี่ยน จ.น่าน
6 28-09-2566 ฟาร์มแกะบนดอยช้าง จ.เชียงราย
7 28-09-2566 Abonzo Paradise ที่พัก ร้านกาแฟบนดอยช้าง เชียงราย
8 09-11-2565 คัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอเมืองอุดรธานี
9 07-11-2565 นายนพดล เลี้ยงพรหม สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัยทางการแพทย์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร-ขัตติยราชนา
10 07-11-2565 นายนพดล เลี้ยงพรหม สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี เป็นประธานประชุมประจำเดือน ผอ.รพ.สต.
11 02-11-2565 นายนพดล เลี้ยงพรหม สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงาน IT
12 31-10-2565 นายนพดล เลี้ยงพรหม สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี เข้าร่วมประชุม ชมรมสาธารณสุขอำเภอ
13 28-10-2565 นายนพดล เลี้ยงพรหม สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี เป็นประธานในการประขุม คณะ ผอ.รพ.สต.
14 28-10-2565 อบรม การพื้นฟู CPR ที่งาน EMS
15 25-10-2565 นายนพดล เลี้ยงพรหม สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี ครั้งที่ 1/2566
16 11-10-2565 นายนพดล เลี้ยงพรหม สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี ประชุม ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่
17 10-10-2565 นายนพดล เลี้ยงพรหม สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี บรรยายการถ่ายโอนภารกิจ
18 10-10-2565 วิทยากรอบรม อสม. เทศบาลนครอุดรธานี อบรมแอพ Smart อสม.
19 10-10-2565 นายนพดล เลี้ยงพรหม สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมบริจาคโลหิต
20 28-09-2565 นายนพดล เลี้ยงพรหม สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล
21 28-09-2565 นายนพดล เลี้ยงพรหม สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี เข้าร่วมประชุม ศปก.
22 28-09-2565 “วันพระราชทานธงชาติไทย” (Thai National Flag Day)
23 08-12-2565 เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติหน่วยบริการสุขภาพที่ผ่านการรับรองผลการประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับดีเด่น
24 14-12-2565 ติดตามงาน IT
25 17-06-2565 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน Green & CLEAN รพ.สต.นำร่อง
26 16-06-2565 ตรวจประเมินมาตรการ CFS และ การดำเนินงานตามพรบ.โรคจากการประกอบอาชีพฯ
27 14-06-2565 รับประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
28 24-05-2565 การอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การจัดทำแผนพัฒนาระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลเพื่อลดอัตราเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี สำหรับ อปท. เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2565
29 20-05-2565 ประชุมการบันทึกข้อมูล PPaudit & Eclaim
30 19-05-2565 ตรวจสุขภาพผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด (รพ.สต.หนองนาคำ)
31 19-05-2565 ดร.สุพัฒน์ กองศรีมา ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ที่ สสอ.หนองวัวซอ
32 18-05-2565 ต้อนรับ สาธารณสุขอำเภอเมือง
33 17-05-2565 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตจัดงานกิจกรรมในพื้นที่อำเมือง ตามมาตรการโควิด-19
34 17-05-2565 ตรวจ ATK ผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด
35 12-05-2565 ตรวจสถานบริการ ตาม พรบ. บุหรี่ สุราและ พรบ. สถานบริการ 2509 มาตรา 3 (1)
36 12-05-2565 ตรวจประเมินการเตรียมความพร้อมศูนย์เด็กเล็กก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565