รายการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สังกัด สสอ.เมืองอุดรธานี
ครั้งที่ 7/2567 วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สสอ.เมืองอุดรธานี

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สังกัด สสอ.เมืองอุดรธานี
ครั้งที่ 6/2567 วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สสอ.เมืองอุดรธานี

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สังกัด สสอ.เมืองอุดรธานี
ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สสอ.เมืองอุดรธานี

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สังกัด สสอ.เมืองอุดรธานี
ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สสอ.เมืองอุดรธานี

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สังกัด สสอ.เมืองอุดรธานี
ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สสอ.เมืองอุดรธานี

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สังกัด สสอ.เมืองอุดรธานี
ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 10 พฤศจิกายน เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สสอ.เมืองอุดรธานี

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สังกัด สสอ.เมืองอุดรธานี
ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จ.อุดรธานี

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สังกัด สสอ.เมืองอุดรธานี
ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสขภาพตำบลบ้านกลิ้งคำ ตำบลบ้านจั่น

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สังกัด สสอ.เมืองอุดรธานี
ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จ.อุดรธานี

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สังกัด สสอ.เมืองอุดรธานี
ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จ.อุดรธานี

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สังกัด สสอ.เมืองอุดรธานี
ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สังกัด สสอ.เมืองอุดรธานี
ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สังกัด สสอ.เมืองอุดรธานี
ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สังกัด สสอ.เมืองอุดรธานี
ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สังกัด สสอ.เมืองอุดรธานี
ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สังกัด สสอ.เมืองอุดรธานี
ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี