5,323,361

งบประมาณ

0

ดำเนินการเสร็จแล้ว

0

เบิกจ่ายแล้ว

41

คงเหลือ (โครงการ)

5,323,361

คงเหลือ (บาท)

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

จำนวนงบประมาณตามยุทธศาสตร์กระทรวง

จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวง

งบประมาณจำแนกรายหน่วยงาน