ตารางการใช้ห้องประชุม สสอ.เมืองอุดรธานี update spreadsheet

Login

การจองห้องประชุม เมื่อถึงกำหนดวันประชุม ระบบจะแจ้งไปกลุ่ม สสอ.เมือง ผ่าน Line notify